Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Crisis Professionals bij uitvoering van werving en selectie

 

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. The Crisis Professionals: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Leiden, hierna te noemen Crisis Professionals.

b. Opdrachtgever: de organisatie die door Crisis Professionals één of meerdere kandida(a)t(en) aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.

c. Opdracht: de overeenkomst tussen Crisis Professionals en de opdrachtgever waarbij Crisis Professionals zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren.

d. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door Crisis Professionals wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.

e. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Crisis Professionals, gevestigd te Leiden. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Crisis Professionals schriftelijk zijn bevestigd.

3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Crisis Professionals is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Artikel 3: Opdracht

1. De opdrachtgever verstrekt aan Crisis Professionals alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Tot deze gegevens behoren in ieder geval het functieprofiel en informatie over de organisatie.

The Crisis Professionals, Frambozenweg 123, 2321 KA Leiden, 071 – 573 0608, www.crisisprofessionals.com

2. Crisis Professionals stelt per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op. Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door de wederpartij van de door Crisis Professionals gestuurde opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Crisis Professionals feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werving en selectie opdracht.

3. Van een succesvolle vervulling van de werving en selectie opdracht is sprake indien een door Crisis Professionals bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert.

4. Een wervings- en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht of door intrekking van de opdracht door opdrachtgever c.q. Crisis Professionals.

5. Wervings- en selectieopdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat Crisis Professionals de enige partij is die opdracht heeft om de wervings- en selectieopdracht te verrichten. Mochten zich kandidaten aanmelden via de opdrachtgever dan neemt Crisis Professionals deze mee in de procedure. De opdrachtgever is gehouden Crisis Professionals te informeren over dergelijke kandidaten.

Artikel 4: Vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst

1. Crisis Professionals stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (per mail), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven.

2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Crisis Professionals is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door Crisis Professionals aangedragen kandidaat.

Artikel 5: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

1. De opdrachtgever is gehouden Crisis Professionals tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Crisis Professionals is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan Crisis Professionals binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

The Crisis Professionals, Frambozenweg 123, 2321 KA Leiden, 071 – 573 0608, www.crisisprofessionals.com

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Crisis Professionals zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Crisis Professionals aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

2. Crisis Professionals is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.

3. Opdrachtgever vrijwaart Crisis Professionals tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Crisis Professionals samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 7: Algemene bepalingen

1. Crisis Professionals zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Indien de opdrachtgever een door Crisis Professionals aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

3. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

4. Crisis Professionals onthoudt zich ervan medewerkers van opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van de medewerker zélf is uitgegaan. Deze regel is van kracht tot één jaar na het beëindigen van de laatste opdracht voor de opdrachtgever.

Artikel 8: Facturen

1. Aan opdrachtgever wordt na aanvang van het dienstverband met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van Crisis Professionals dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel

The Crisis Professionals, Frambozenweg 123, 2321 KA Leiden, 071 – 573 0608, www.crisisprofessionals.com

ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.

2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is Crisis Professionals gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

Artikal 9: Bemiddelingsfee en kosten

1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.

2. De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Crisis Professionals een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.

3. Wanneer, nadat Crisis Professionals de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via Crisis Professionals meldt bij opdrachtgever, dan wordt deze kandidaat door Crisis Professionals meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van opdrachtgever. In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit artikel.

4. Naast de verschuldigde fee zullen eventuele advertentiekosten en reis- en verblijfkosten van kandidaten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.

Artikel 10: Nazorg en garantieregeling

1. Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

2. Indien een door Crisis Professionals bemiddelde kandidaat binnen de door de wet gestelde proeftijd niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Crisis Professionals eenmalig, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Crisis Professionals heeft voldaan, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.

3. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

The Crisis Professionals, Frambozenweg 123, 2321 KA Leiden, 071 – 573 0608, www.crisisprofessionals.com

4. Indien Crisis Professionals binnen drie (3) maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt Crisis Professionals 50% van de door de opdrachtgever betaalde bemiddelingsfee (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. Crisis Professionals zendt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen dertig (30) dagen daarna.

5. Indien een door Crisis Professionals in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, of indien Crisis Professionals 50% van de bemiddelingsfee heeft terugbetaald, is Crisis Professionals van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten.

6. Indien opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel gebruik wenst te maken, dient opdrachtgever Crisis Professionals binnen veertien (14) dagen na beëindiging van het dienstverband met betreffende kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen. Als, naar het oordeel van Crisis Professionals, de bedrijfsomstandigheden bij de opdrachtgever van dien aard zijn dat de slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt Crisis Professionals zich het recht de hernieuwde opdracht niet te aanvaarden.

Artikel 11: Tenslotte

1. Crisis Professionals behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Crisis Professionals de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Crisis Professionals, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

The Crisis Professionals, Frambozenweg 123, 2321 KA Leiden, 071 – 573 0608, www.crisisprofessionals.com